Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
Regntiden. Derfor har Herr Gabriel Hof-
gaard, som nu værende Ejer af Savbruget,
gjort en ny Forbedring, ved at lede et Vand
til Hoons-Elven ved en 50 à 60 Skridt lang
Kanal, der er jevnlig 12, men sommesteds 16
til 17 Fod dyb, da den er mineret igjennem
Bjerg og Klipper, og har kostet omtrent 1400
Rigsdaler, foruden den Bekostning at erstatte
Skara Sølvgrube og Vestfossens Savverker det
Vand, han ved denne Kanal har bortledet og
skilt dem ved, som heller ikke har kunnet skee
uden Minering, saa dette hele Verk har kostet
et Par tusinde Rigsdaler. Ellers er ved Vest-
fossen selv i disse seneste Aaringer adskillige nye
Indretninger gjorte, dels ved en Kirent, som
omtrent paa samme Maade, skjønt med mindre
Besværlighed trekker Savtømmeret op til Sa-
verne, dels ved en saa kaldet Savrende, hvor
ved Tømmer og Bjelker, som før maatte kjøres
med Heste over Land, og ej kunde indlades i
Fossen uden at slaaes i Stykker, nu ved Siden
af Fossen kan drives ved Vandets Fald ned til
den store Elv, for videre derfra at udskibes til
Drammen. At slige Indretninger ere nyttige
til Arbejdets Lettelse kan ikke tviles paa, og
end nyttigere vilde de blive, om de lode sig gjøre
i det store som her i det smaa; jeg mener, om