Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
man her som i Sverrig og flere Steder kunde
forene visse Elve og Vande ved gravede Kanaler
med anlagte Sluser. Men jeg tviler paa, at
nogen her i Landet med Alvorlighed har tænkt
derpaa, i det mindste finder jeg intet derom
meldt eller skrevet, uden hvad Forfatteren til
den vel skrevne Pjece, Folkets Røst til Kron-
prindsen ved hans Ankomst til Norge 1788,
har derom, og som jeg her vil anføre, for desto
vissere at bevare det fra Forglemmelse: "Øn-
skelig var det, om Regjeringen vilde undersøge
Muligheden af, ved Kanalers Gravning at
aabne Kommunikation imellem visse Elve,
hvorved Tømmer og Bord, som nu føres og
slæbes med Heste, kunde flaades. En stor
og vigtig Sag er det, og Omkostningen vilde
rigelig i Tiden erstattes, med den Avgivt, Re
genten kunde paalægge, og som enhver med
Glæde vilde betale, naar denne Afgivt natur-
ligvis blev lettere end den hidindtil værende
Transportmaade; da skulde de Heste, som nu
fortære Bondens Høe, og følgelig gjøre hans
Jord mager, forvandles til Melkekøer, hans
udyrkede Mark til herlig Ager og Eng, og
den bestandig kjørende, sværmende og liderlige
Bonde, som nu fortærer i Kjøbstæderne sin
meste Fortjeneste, skulde blive en velhavende