Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
en god Jordbruger. At en saadan Kanal
kunde blive mulig i Aggerhus Stift, samt
hvorhen og hvorledes, derom i sin Tid mere.
Min anden Anmerkning skal angaae Jord-
rydninger, af hvilke man paa denne Vej seer
en Del ret skjønne. De to vigtigste af dem
fortjente desto højere Pris, da de begge ere ud-
førte af Bønder, af hvilke den ene har erholdt
Præmie af det kongelige danske Landhusholdnings-
selskab, og den anden nu har æsket samme.
Maaden er enten denne, at brænde Rødderne,
efterat Træerne er fældede, som dog skader
Jorden, eller at lade dem staae en halv Snes
Aar for at raadne, da de baade meddele Jordeb
en sterk Fedme og lade sig lettere oprykke: der-
efter pløjes Marken og besaaes som sædvanlig.
Paa denne sidste Maade er paa Gaarden Hoen
og underliggende Wolstad nylig gjort en stor
Rydning af 414720 Qvadratalen; og paa denne
Maade at bortrydde Skov, som enten er udue-
lig eller for overflødig, som paa denne Gaard,
kan ikke andet end være til sand Fordel. Man
saaer derved megen ny Jord, som kan føres i
Brug medens den gamle hviler, og paa saa-
danne Steder som her, hvor Jorden ved behørig
Hvile kan bære Korn og Høe uden Gjødning,
maae det være dobbelt nyttig, naar man kun