Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352

med megen Indsigt, Flid og Fordel har drevet
sin Gaard Skot, og kan regnes for den beste
Landmand i den hele Egn. Havde kun hans
Formue svaret til hans Indsigt og Lyst, vilde
Virkningen deraf blevet langt større, end nu kan
ventes af en ringe Gehalt og lidet over 100
Rigsdalers Pension. Imidlertid har dog hans
Naboe ved at træde i hans Fodspor, forhvervet
sig en Formue, som overgaaer de fleste Bønders
her i Egnen, og man kan haabe, at mange,
som endnu drive alt for meget paa Kjørseler med
Agerbrugets Forsømmelse, ville derves sættes i
Drivt til at forsøge det samme. Det er dog
ikke denne nu afsjedigede Officer alene, man kan
ansprise som en god Jordmand og Agerdyrker.
Nej! de fleste af hans Ordensbrødre her i Egnen,
og jeg troer paa de fleste Steder, fortjene virke-
lig samme gode Vidnesbyrd. At de saameget
frem for mange andre bestemme sig til Jorde-
brug og Agerdyrkning, kan man ikke heller me-
get undre over, naar man veed, at en Officer har
liden Løn; hans Embede giver ham de fleste
Tider af Aaret ikke saa meget at tage vare, at
han jo har Tid dertil; og da deres Naboers
Forsømmelse ofte giver dem Lejlighed at sælge
Korn og Høe med Fordel, tjener dette dem
desto mere til Opmuntring. Man seer derfor