Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
ofte, at Officerer paa denne og andre Maader
samle sig god Formue, naar andre Embedsmænd
mend langt større Indkomster ikkun kan ansees
for rige Staadere, der kun tage mere ind for at
give mere ud, og have tilsidst lidet eller intet
tilovers.
       I det jeg taler om Gaarden Skodt, kan
jeg ikke forbigaae at melde, at baade den og
hosliggende Gaard Ulveland have været gamle
Sædegaarde, der endnu have Tiendefrihed som
en Levning af deres forrige Privilegier. Dog
synes Skodt at have været den ælddste og for-
nemste, siden baade den hosliggende Skovstræk-
ning, kaldet Skodtsmoen, bær Navn af den,
og Saverne i Skodts-Elven, som dog ligge
Ulveland nærmere, uden Tvil fra første Tid
have hørt denne Gaard til. Dette kan sluttes
af andre her i Egnen værende gamle Sædegaar-
de, som Buskerud, Sem, Fossesholm, der alle
have havt og endnu tildels have anselige Sav-
verker. Men at Skodt, ligesom Sem har
tabt sine Saver kommer nok deraf, at deres
Beboere enten af Nød eller andre Aarsager have
solgt dem til bemidlede Folk, saasom Kjøbmænd
i Drammen, som nu ere Ejere deraf. Sav-
verkerne have altsaa fra første Tid været et
Slags Regale, der har hørt Sædegaardene og