Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
ofte Kronen til, saa ofte den har været Ejer af
disse Gaarde; derover ere de blevne til et Mod-
nopolum, som just ikke er fordelagtig for Lan-
det, men lader sig nu ikke vel ophæve; ikkun
en Forandring deri var maaske mulig og tillige
at ønske, saasom i de latterlige Eder, der aarlig
aflegges til Tinge i Henseende til de fastsatte
Sav-Qvanta, og efter mine Tanker burde rent
afskaffes, da de aabenbar gjøre den hellige Re-
ligionsakt foragtelig og tillige unyttige. I det
Sted var det maaske bedre, at en Skovforster
eller Inspektør i hvert Præstegjeld, som af
Almuen burde lønnes, fastsatte, hvormegen
Hugst enhver Gaard, som har Skovm kunde taale;
mere burde da ikke saves end Skovene kunde
taale, og ved Toldboderne burde tillige den An-
stalt føjes, at Udskibningen ej blev større, end
at Trælasten beholdt en for Landet fordelagtig
Pris. Maaske det og vilde have sin Nytte,
at forbyde Bord og Planker at udflaades igjen-
nem Elvene, hvorved de udenlands tabe meget
i deres Pris, og i den Sted anordne, at de
skulde føres over Land eller nedbringes i Pram-
me.
       Paa den hele Vej er Situationen meget
smuk, dog ingensteds mere end ved Gaarden
Warlov, hvor de der gjorte anselige Jordbryd-