Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
ninger indhægnes af Skov, og denne igjen af
andre højere beliggende Gaarde, som sees oven
for Skoven, hvilken Afvexling, som i sig selv
er indtagende, falder her meget behagelig i Øje-
synet. Vejen er god, og for det meste istand-
sat af Herr Kaptajn Koss og Kirurgus, samt
Proprietær, Herr Fenniger, hvis Gaarde og
Ejendomme støde dertil. Saadanne Mænd
pleje gemeenlig være saa veltænkende, at de uden
Betaling paatage sig denne Umage efter Vej-
mesterens Begjering til deres eget og Publici
Beste; og dette giver mig Anledning til den
Tanke, at vore Officerer, som ere vante at
kommandere, og respekteres af Almuen, kunde
hver i sin Sirkel beskikkes til ordentlig Vejme-
stere under Amtmandens Opsigt, og dele Vej-
mesterlønnen imellem sig, I det mindste gik
det i Fredstider meget vel an, og i Ufredstider
kunde de faae andre beqvemme Mænd til Fuld-
mægtige i deres Sted, indtil de kom tilbage.
Ligeledes troer jeg det meget vel lod sig gjøre, at
en og anden Officer, som var meste beqvem der-
til, kunde i sit Distrikt beskikkes som Konduk-
tør, hvorved de baade fik mere Arbejde og mere
Løn, og med begge Dele troer jeg, de vare vel
tjente. De mathematiske Videnskaber, som
læres i den militære Skole, og nu mest glemmes