Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
igjen, kunde paa denne Maade best vedlige-
holdes og opmuntres, naar der var Fordel ved at
vedligeholde og formere dem, som nu fates.
Naturens Merkværdigheder paa denne
Milsvej fra Præstegaarden til Hassel Jernverk
ere kun faa. Den fornemste er Sundheds-
kilden eller det mineralske Vand paa Ylvelands-
bakken, opdahet og ført i Brug af Gaardens
Beboer Herr Fenniger, som i Kirurgie og Me-
dicin er vel erfaren. I min Beskrivelse over
Eger Præstegjeld, har jeg allerede meldt om
samme, og vil derfor alene her tillegge, at de
er et sterkt jernhaltig Surbrøndvand, men har
den Fejl som alle andre Kilder af denne Art her
paa Stedet, at de ikke opspringe nedenfra opad,
men komme rindende af Sand-eller Lerbakker,
hvorover det let kan skee, naar Bakken i Flom-
tiden styrter ud, at Vandaarerne blive borte
aller adspredes. Af denne Aarsag kan denne
Kilde vel ikke synderlig komme i Brug til nogen
Bestandighed, endskjønt den ellers ligger meget
belejlig ved den alfare Vej, og er med god Nytte
brugt af Adskillige. Stedet, hvor den udrin-
der, er og deraf merkværdigt, at det er myr-
agtigt eller sumpigt, og at samme Sump, naar
den tilfryser om Vinteren, ofte ved Vejrets
Forandring faaer en Jordbævning eller Rystelse,