Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
som vel ikke kan komme af anden Aarsag end de
elastiske Dampe, som Vitriolen og Svovel-
kiesen give af sig, der komme Isen til at briste
og Jorden at ryste eller bevæges. Ikke langt
derfra paa hin Side af Elven er et merkværdigt
Vandfald, kaldet Helvede, ventelig af sin Fæl-
hed. Man seer der paa den ene Side stejle
Fjeldvegge, paa den anden en udstikkende, skjønt
mere lav Bjergpynt, og imellem samme og Fjel-
det falder Vandet ned med en fæl Lyd og sterk
Force. Imidlertid staaer dog paa Bjergpyn-
ten et Qværnehus eller Mølle, der har en saa
artig Situation, at, hvis ikke Vandfaldets sterke
Lyd inkommoderede Øret, skulde et her opret-
tet Lysthus give en for Øiet ganske rar og besyn-
derlig Prospekt. De bratte Fjeldvegge fandt
jeg bevoxne med en Del rare Kryptogamister, saa-
som Hallers Bryum Alpinum Helvet. Tab.4.
fig.1, som jeg dog paa flere Steder har seet,
men anføres hverken i Flora Danica Norvegica
eller Suecica.