Materiale fra Eiker i Statsarkivet
 

Statsarkivet på Kongsberg oppbevarer arkivene etter en rekke lokale og regionale institusjoner og embetsmenn, som for eksempel amtmann/ fylkesmann, fogder, sorenskrivere, sogneprester o.s.v. Katalogen er digitalisert, og det kan søkes på stedsnavn, emneord m.m. i Felleskatalogen for Arkivverket. Materialet er tilgjengelig på lesesalen hos Statsarkivet på Kongsberg, men en del finnes også i Digitalarkivet på internett. Som et supplement til dette, har Eiker Arkiv startet arbeidet med en oversikt som gir mer detaljerte opplysninger om arkiver som berører Eiker, samt link til materiale som ligger på nettet.

 
 
Geistlighet 
     
  Eiker sokneprestkontor  
     
     
     
  Kirkebøker i Buskerud A-K 9111.1/10
    Eiker m/Bakke  
    Nedre Eiker  
    Fiskum  
       
  Kommunikantprotokoller 9111.1/45
       
  Prostier i Buskerud 9111.2/01
       
  Den geistlige jurisdiksjon - Synsstyrer - Prestegårdstilsyn 9111.2/02
     
Skoledirektører
     
  Skoledirektører 9112.0/01
    Buskerud skoledirektør  
     
Skoler  
       
  Statlige spesialskoler 9112.0/02
    Hassel skole  
    Åsgård skole  
       
Forlikskommisjoner  
       
  Forlikskommisjoner i Buskerud 9121.1/01
       
Sorenskriverier  
       
  Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri 9122.1/20
       
  Byfogder  
     
 
Overinstanser
       
  Larvik rådstuerett  
       
  Tønsberg rådstuerett  
       
  Skien rådstuerett  
       
  Jarlsberg overbirkerett  
       
  Larvik overbirkerett  
       
  Skien lagting  
       
 
Lensmenn
       
  Lensmenn i Buskerud A-F 9124.1/10
    Eiker  
    Bakke  
    Nedre Eiker  
    Fiskum  
       
  
Fogderier
     
  Buskerud fogderi 9124.2/10
       
Politikamre
       
  Kongsberg politikammer 9124.3/12
       
Statsadvokater
       
  Buskerud og Oppland statsadvokatkontor 9124.4/01
       
Fengsler
       
  Buskerud 9125/10
    Hokksund distriktsfengsel  
    Eiker kretsfengsel  
       
Sivilforsvar
       
  Buskerud, Vestfold, Telemark 9126/01
    Drammen og Kongsberg sivilforsvar  
       
Amt og fylke
       
  Buskerud fylke, alminnelig avdeling 9127/10
       
  Buskerud fylke, militærvesen 9127/11
       
  Buskerud fylke, kommunen - fylkeskommunen - regningsrevisjonen 9127/12
       
Overformynderier
       
  Overformynderier - Landet 9129.1/11
       
Trossamfunn
       
  Trossamfunn utenfor statskirken - Buskerud, Vestfold, Telemark 9129.2/01
       
Borgerlige vigselsmenn
       
  Borgerlige vigselsmenn - Buskerud, Vestfold 9129.3/01
       
Skattefogder
       
  Buskerud skattefogd 9131/01
       
  
Fylkesskattekontorer
       
  Buskerud fylkesskattekontor 9132/01
       
Ligningskontorer  
       
  Buskerud 9133/01
    Nedre Eiker  
    Øvre Eiker  
       
 
Folkeregistre  
       
  Folkeregistre i Buskerud 9134/10
       
Tollvesen  
       
  Drammen tollsted 9135/10
       
  
Postverket  
       
  Buskerud 9183/01
       
Norges Bank  
       
  Norges Bank, avd. Drammen 9136/10
       
  
Militærvesen  
       
  FDI 3/IR 3 9141/01
       
Mønstringsvesen  
       
  Sjøinnrullering - Drammen distrikt 9145/10
       
 
 
Skogvesen  
       
     
       
Landbruksvesen  
       
  Buskerud, Vestfold, Telemark 9152/05
    Buskerud fylkeslandbruksstyre  
    Buskerud skogselskap  
       
Jordskifte  
       
  Buskerud, Vestfold, Telemark 9154/01
    Buskerud utskiftingsvesen  
       
Fylkeskartkontor  
       
  Buskerud fylkeskartkontor 9156/01
       
 
Trygdevesen  
       
  Trygdekontorer i Buskerud 9171/01
       
  Trygdekontorer i Buskerud 9171/02
       
  Trygdekontorer i Buskerud 9171/03
     
Helseinstitusjoner  
       
  Helseinstitusjoner  
    Hokksund barnesykehus 9173/10
       
 
Leger m.m.  
       
  Leger 9174/01
    Buskerud fylkeslege  
       
  Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre i Buskerud, Vestfold og Telemark 9175/01
       
Statens vegvesen  
       
  Statens vegvesen 9181/01
    Buskerud vegkontor  
    Kongsberg trafikkstasjon  
       
 
Norges Statsbaner  
       
  2.distrikt 9182/01
       
  Drammen distrikt 9182/02
       
Postverket  
       
  Buskerud 9183/01
    Hokksund  
    Mjøndalen  
       
 
Televerket  
       
  Drammen teleområde 9184/01
       
Branntakster  
       
  Buskerud, Vestfold, Telemark 9224/10
       
 
Amtskonduktører  
       
  Buskerud, Vestfold, Telemark 9242/10
       
 
Statistisk sentralbyrå  
       
  Folketellinger 1835, 1845, 1855 9411/01
       
  Folketelling 1875 9411/10
       
  Folketelling 1900 (Buskerud) 9411/30
       
 
Privatarkiver  
       
  Foreninger, lag 9710/10
    Øvre Eiker grunnlovsforening  
    Drammen og omegn krigsseilerforening  
       
  Næringsvirksomhet 9710/11
    Eiker kobberverk  
       
  Privatpersoner, slekter 9710/11
    Slekten Teye?  
       
  Andre privatarkivskapere 9710/11
    Bygdemøller og gårdskverner?  
    Diverse privatarkiver  
       
  Lokalia - Buskerud, Vestfold, Telemark 9821/01
       
  Genealogiske samlinger 9870/01
    Ruuds samlinger