Kulturminneregister
for Eiker
 
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner som er registrert i Øvre-og Nedre Eiker, gruppert etter kategori. Innenfor hver kategori er kulturminnene sortert topografisk etter gårds-og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 
Arkeologiske kulturminner (automatisk fredet)
  Gravfelt og gravhauger
  Arkeologiske funnsteder
  Fangstanlegg
  Bygdeborger
  Hulveier
  Andre arkeologiske kulturminner
 
Kulturlandskap
  Jordbrukets kulturlandskap
  Kulturlandskap i utmark
  Andre kulturlandskap
 
Bygninger og bygningsruiner
  Kirker og kirkegårder
  Gårdstun
  Tettsteder
  Villabebyggelse
  Bygninger i utmark
  Andre bygninger
 
Teknisk-industrielle kulturminner
  Kulturminner knyttet til bergverksdrift
  Kulturminner knyttet til vassdragsregulering, kraftproduksjon og tømmerfløting
  Kulturminner knyttet til industrivirksomhet
  Andre teknisk-industrielle kulturminner
 
Kulturminner knyttet til samferdsel
  Ferdselsveier
  Bruer
  Jernbane
  Brygger og kaianlegg
  Andre kulturminner knyttet til samferdsel
 
Biologiske kulturminner
  Husdyrraser
  Planter, frukt og bær
  Andre biologiske kulturminner
 
Handlingsbårne kulturminner
  Håndverktradisjoner
  Mat-og husstelltradisjoner
  Sang-, musikk- og dansetradisjoner
  Talemålet
  Andre handlingsbårne kulturminner
 
Andre kulturminner
  Kulturminner knyttet til barneleik på Hagaøya
 
Stedsnavn
  Stedsnavn er registrert i Eiker Stedsnavnregister