Kulturminneregister
Ferdselsveier
 
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over gamle ferdselsveier i Øvre-og Nedre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds-og bruksnummer.

Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

 
Gamle Røkebergvei/Gamle Hornevei
Registrert
10/2; 10/4; 11/3; 11/14; 11/15; 11/24; 23/1; 26/1; 26/2; 27/2; 27/5; 28/1; 29/2; 29/3; 30/1; 30/2; 32/1; 32/9; 32/13; 32/15; 35/10; 35/11; 35/24; 39/6; 39/5; 2066/1; 2067/1; 3001/1; Nedre Eiker Gammel ferdselsvei mellom Vestfossen og Mjøndalen. På strekningen mellom Sandholt og Røkeberg skole var to ulike traseer i bruk. Brukt som hovedvei fram til den nye veien ble anlagt på 1920-tallet, men store deler av veien har vært i alminnelig bruk helt fram til i dag. Det meste av veien er godt synlig. Registrert som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".

Digitalkart

Kildebase


Hulvei ved Hoen
78/1; 78/2; 78/5; 78/33 Dette må ha vært en viktig ferdselsvei mellom sundstedet ved Hokksund og gården Øvre Hoen, som må ha hatt en viktig posisjon i bygda i jernalder og vikingtid (jfr. Hoen-skatten). Veien kan følges over en strekning på 800 meter, fra Øvre Hoen ned til Hellefossveien der Hoenselva løper ut i Drammenselva.

Digitalkart

Kildebase


Ridevei langs Eikerns østside Under registrering
114/1; 114/2; 114/3; 114/4; 114;21; 115/4; 115/5; 115;42; 115/59; 1035/1; Hof Gammel ferdselsvei mellom Vestfossen og Eidsfoss. Brukt som gang-og ridevei fram til den moderne veien kom på 1920-30-tallet. Veien er registrert fra Østerud til Torrud i Hof kommune, mens strekningen fra Østerud til Vestfossen gjenstår. Store deler av veien er godt synlig. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".

Digitalkart

Kildebase


Ferdselsvei Muggerud-Sandsvær Under registrering
  Gammel ferdselsvei, som kan følges fra Muggerud på Fiskum et godt stykke inn i Sandsvær (Kongsberg kommune). Veien er svært tydelig. Traseen er gått opp sammen med kjentmann, men er ikke registrert på kart. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".

Digitalkart

Kildebase


Ridevei ved Kofstad Under registrering
  Gammel ferdselsvei på Fiskum. Veien går i retning nord-sør og har antagelig bundet sammen to eller flere veier i retning øst-vest mellom Eiker og Sandsvær. Strekningen fra Fiskumelva til Gamle Kongsbergvei er gått opp sammen med kjentmann, men er ikke registrert på kart. Registreres som ledd i kulturminneprosjektet "Gamle ferdselsveier".

Digitalkart

Kildebase


Stier og tråkk på Hagaøya
Registrert
107/7; 107/9; 107/21; 107/25; 109/8; 109/10; 109/64; 110/20; 110/55; Nedre Eiker Det finnes flere tydelige og mindre tydelige stier på øya. Disse danner naturlige ferdselsårer til og fra boplass, sommerfjøs og fløtningsvirksomhet. Registrert som del av prosjektet "Kulturminner på Hagaøya".

Digitalkart

Kildebase