Øvre Eiker Kulturminneråd 2008-2011: Fra venstre Marit Wergeland Skarra, Helge Grøstad, Ellen Pauline Steen, Arild Mikkelsen (leder), Brit Grønli og Eldar Steen. Nestleder Nils Petter Hobbelstad var ikke til stede da bildet ble tatt.
Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Kulturminnerådet 2008-2011
   
 
Nytt Kulturminneråd er på plass!
 
Kommunestyret i Øvre Eiker har nå vedtatt å opprette Kulturminnerådet som en fast ordning.
Rådet følger kommunal valgperiode, og for perioden 2008-2011 er følgende medlemmer:
 

Arild Mikkelsen, leder – valgt av kommunestyret - 32 75 77 27 – ari-mikk@buskerud.fhs.no

Nils Petter Hobbelstad, nestleder – valgt av kommunestyret - 32 75 10 66 – nhobbelstad@mail.com

Marit Wergeland Skarra, medlem – valgt av kommunestyret - 970 87 922 - n-skarr@online.no

Britt Grønli, medlem – valgt av kommunestyret - 32 70 08 45 – f-gronli@online.no

Helge Grøstad, medlem – valgt av kommunestyret - 32 75 64 44 – h.grostad@st.no

Eldar Steen, medlem - representant for Eiker Historielag - 32 75 17 58

Ellen Pauline Steen, medlem - representant for Eiker og Lågendalen Museum - 32 70 12 08

Henvendelser til Kulturminnerådet kan også gjøres til sekretariatet v/Eiker Arkiv - 984 22 480 - bent.ek@ovre-eiker.komune.no

 

Høsten 2005 vedtok kommunestyret i Øvre Eiker å opprette et "Kulturminneråd" som en forsøksordning. Det ble gjort som en oppfølging av den kulturminnevernplanen som var blitt vedtatt tidligere samme år, der det ble foreslått å opprette et råd som kan samordne og lede kulturminnevernarbeidet i kommunen.

 
Høsten 2007 leverte Kulturminnerådet en sluttrapport for prøveperioden. På bakgrunn av denne samt Kultursjefens innstilling, vedtok Øver Eiker kommunestyre den 24.oktober 2007 å opprette Kulturminnerådet som et permanent organ. Rådets funksjonstid følger de kommunale valgperiodene. Fem av medlemmene, deriblant leder og nestleder, velges av kommunestyret, etter at grendeutvalgene er invitert til å nominere kandidater. Dessuten har Eiker Historielag og Eiker og Lågendalen Kulturhistoriske Museum en representant hver.
 
Rådet skal være et rådgivende organ for kommunens administrasjon og de folkevalgte, men samtidig bli en samarbeidspartner for alle som driver kulturminnevern på frivillig og idelaistisk basis. En av de viktigste oppgavene blir å få til et samarbeid mellom kommunen og innbyggerne for å ta vare på kulturarven. Rådet ønsker derfor kontakt med grendeutvalg, velforeninger, organisasjoner og privatpersoner som er opptatt av kulturminnevern - det gjelder både arbeid som alt er i gang og prosjekter som bare befinner seg på ide-stadiet.
 
Skjøtsel av fornminner og tekniske kulturminner, restaurering av gamle hus, merking av gamle veier og stier, oppsetting av skilter og utgivelse av informasjonsbrosjyrer er eksempler på kulturminnevern. Kulturminnerådet vil bidra med faglig veiledning, og etter hvert forhåpentligvis med økonomisk støtte. Dessverre er det foreløpig ikke satt av midler til kulturminnevern på kommunebudsjettet, men Rådet bidrar gjerne til å formidle søknader om støtte til slike tiltak.
   
For å få i gang en dialog med de frivillige kreftene, er en i gang med å bygge opp et "ressursnettverk" som kan fungere som et bindeledd mellom Rådet, grendeutvalgene og de mange foreningene og enkeltpersonene som driver med kulturminnevern på frivillig basis. Det legges også opp til seminarer et par ganger i året, der alle som interesserer seg for kulturminnevern er hjertelig velkommen.
 
Rådets arbeidsfelt omfatter imidlertid også mange andre ting, som formidling av lokalhistorie gjennom bøker, utstillinger og andre media, samt registrering og bevaring av gjenstander, arkivmateriale og annen dokumentasjon. Det kommer dermed til å samarbeide tett med Eiker Arkiv, som også har sekretærfunksjonen i Rådet.