Øvre Eiker Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Retningslinjer for Øvre Eiker kulturminneråd
   
1.
Øvre Eiker kulturminneråd er et rådgivende organ for administrasjonen og folkevalgte organ i saker som angår kulturminnevernet. Rådet består av 7 medlemmer; 5 oppnevnes av kommunestyret, 1 oppnevnes av Eiker Historielag og 1 oppnevnes av Eiker og Kongsberg Kulturhistoriske Museum. Kommunestyret utpeker leder av rådet.
Kulturminnerådet bør være sammensatt av personer som har lokalkunnskap om ulike deler av bygda, men som samtidig ønsker å arbeide for vern av kulturminner i hele kommunen. Kultursjefen og grendeutvalgene skal gis anledning til å fremme kandidater som kan vurderes av kommunestyret.
Kulturseksjonen i Øvre Eiker kommune  v/Eiker Arkiv innehar sekretærfunksjonen.
   
2.
Kulturminnerådets oppgave er å veilede i saker som angår kulturminnevern, herunder
*
skjøtsel og bevaring av faste kulturminner
*
samarbeid med museer og kulturhistoriske utstillinger
*
bevaring av arkivmateriale og andre former for historisk dokumentasjon
*
kommunal medvirkning til utgivelse av lokalhistorisk litteratur og andre publikasjoner
   
3.  
Kulturminnerådet skal ha følgende oppgaver:
*
støtte fagmiljøene i kommunen
*
lede arbeidet med å utarbeide en bevaringsplan for faste kulturminner
*
utarbeide forslag til retningslinjer for skilting og skjøtsel av oppsatte skilter
*
fremme innstilling i søknader om økonomisk støtte eller andre former for kommunal medvirkning til kulturminnevern i private institusjoner, frivillige organisasjoner eller privatpersoner
*
bidra til utforming av kommunens kulturminnevernpolitikk og revidering av Øvre Eikers kulturminnevernplan
   
4.  
Kulturminnerådet skal ha en løpende dialog med frivillige organisasjonene, museer og andre institusjoner som arbeider med kulturminnevern.
Kulturminnerådet skal ta initiativ til informasjons- og diskusjonsmøter om den kommunale kulturminnevernpolitikken.
Kulturminnerådet skal ha møter med fagkomité 1 og fagkomité 3 minst en gang per år.
   
5.  
Rådet kan ta initiativ til et samarbeid med nabokommuner når kulturhistoriske hensyn tilsier det.
   
6.  
Kulturminnerådet følger kommunal valgperiode.