Øvre Eiker
Kulturminneråd
Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen
 
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd
7/3-2012
   
Tidspunkt: 7. mars, kl.19.00-21.00
Sted: Øvre Eiker Rådhus
Deltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Elin Evenrud, Stein Andersen, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen
Forfall:


Møteleder: Nils Petter Hobbelstad
Referent: Bent Ek
 
 
Referat:
 

1. Godkjenning av dagsorden og referat

Referatet fra møtet 25/1 ble godkjent uten merknader.

 

2. Orienteringssaker

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. Nytt møte angående Grunnlovsjubileet 2014 ble berammet til onsdag 21/3 kl.19 på Rådhuset.
b. En oversikt over budsjettstatus var sendt ut sammen med innkallingen. Det legges opp til å disponere midlene på møtet i april.
c. En rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett 15/2 ble tatt til etterretning.
d. En rapport fra lokalhistoriewiki-nettverksmøte 14/2 tatt til etterretning.
e. En rapport fra Buskerud Fylkeskommunes arkiv-og museumskonferanse på Geilo 1/2 ble tatt til etterretning.
f. En rapport fra folkemøte om kulturminneplan på Nedre Eiker 15/2 ble tatt til etterretning.
g. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 20/3. Flere av medlemmene deltok på tilsvarende seminar i fjor. De som ikke hadde anledning da og som ønsker å delta denne gangen ordner selv med påmelding på Riksantikvarens nettsider.
h. En orientering om Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum ble tatt til etterretning.
i. Møtereferat og rapport fra bygdebokkomitéen ble tatt til etterretning.
j. Vedtak i kommunestyret angående kommunedelplan for kulturminnevern ble tatt til etterretning. Videre framdrift må avtales med PRN-avdelingen og kultursjefen. Et forslag til prosjektplan vil bli lagt fram for Kulturminnerådet.
k. Eiker Arkivs årsrapport 2011 ble tatt til etterretning. Det oppsto en diskusjon rundt behovet for magasinplass, og det ble foreslått å sende en ny henvendelse angående muligheten for lokaler i gamle Hokksund ungdomsskole. Det ble også diskutert hvorvidt kommunen bør engasjere seg i bevaring og utstilling av kulturhistoriske gjenstander. Her var meningene delte. Det ble argumentert for at dette bør overlates til museene og til private samlere, mens andre mente at også Kulturminnerådet bør ha en rolle i dette. Ved avstemning ble det vedtatt med 4 mot 3 stemmer at Kulturminnerådet at bevaring av gjenstander er et felt som Kulturminnerådet prinsipielt bør engasjere seg i. Hvordan dette skal gjøres, vil bli tatt opp til nærmere diskusjon på seinere møter.
l. Nabovarsling vedr. Hoensmarka masseuttak ble tatt til etterretning.

3. Arkivene etter Vestfos Cellulosefabrik, Skotselv Cellulosefabrik og Holmen-Hellefos

Statsarkivet på Kongsberg er villig til å overta ansvaret for disse tre arkivene (samt Hurum Paper Mill) dersom de får midler til ordning og katalogisering. Med Vestfold Fylkesarkiv og Eiker Arkiv som samarbeidspartnere vil de søke om midler til dette fra Norsk Kulturråd. Kulturminnerådet gikk enstemmig inn for å støtte dette prosjektet og anbefaler at Statsarkivet overtar eiendomsretten til disse arkivene. Den endelige beslutningen vil bli tatt av rådmannen i Øvre Eiker eller eventuelt kommunestyret.

 

4. Registrering av lokale kulturminner

Et forslag til prosjektplan for registrering av lokale kulturminner ble enstemmig vedtatt. Med utgangspunkt i planen sendes det søknad om midler til Riksantikvaren.

 

5. Tekster i Gamle-Hokksund

Forslag til tekster på skilt til Gundersgården, Kolbrekgården og Telthuset ble godkjent med noen mindre språklige endringer. Forslag legges fram for huseierne og deretter for kulturvernavdelingen i fylket.

 

6. Plan for kulturminneløyper

Et første utkast til en plan for kulturminneløyper var sendt ut sammen med innkallingen. Det arbeides videre ut ifra dette. Medlemmene av Kulturminnerådet, grendeutvalgene og andre inviteres til å komme med innspill. I første fase er det ønskelig å få fram flest mulig forslag til løyper, inkludert løyper til vanns (for kano/kajakk). Deretter er det viktig å prioritere hvilke løyper som skal merkes og tilrettelegges. Det er viktig at merkede løyper blir brukt slik at de ikke gror igjen – stien fra Kverk til Hellefossen ble brukt som eksempel på dette. Planen skal også brukes til å prioritere videre skilting av kulturminner.

 

7. Presentasjon av Fiskum-øka, søndag 25/3

Morten Kutschera lover at øksa skal bli ferdig i god tid før 25.mars. Einar Østmo har sagt ja til å komme og holde foredrag, og Heimtun forbereder underholdningsinnslag – først en stemningsåpning inspirert av historien om øksa, deretter musikalsk underholdning – til sammen 40 minutter. Deretter forteller Nils Petter kort om økseprosjektet og ønsker Einar Østmo velkommen. Elin kontakter Østmo når det gjelder bruk av bilder og tekniske hjelpemidler og avklarer om dette kan styres fra en tekniker bak i rommet. Nils Petter avklarer honorar. I tillegg får Østmo Eikers historie i tre bind. Pressemeldingen ble gjennomgått og skrivefeil rettet. Den brukes som grunnlag for å lage plakater og flyere som kan distribueres med e-post og legges i postkasser. Tormod Solløs har sagt seg villig til å lage monter, men denne blir ikke ferdig til 25.mars.

 

8. Kulturminneforum 2012

Årets kulturminneforum er berammet til Hakavika onsdag 2/5 kl.18. Arne Olsson er invitert til å vise bilder fra anleggsperioden og fortelle om kulturminner i Hakavika. For øvrig blir det som vanlig informasjon fra Kulturminnerådet v/leder og sekretær, debatt rundt dette og anledning for deltakerne til å informere om sine planer og prosjekter. Vi satser på servering av kaffe og kringle. Brit og Bent tar seg av dette.

 

9. Kulturminnerådets oppgaver

Saken ble utsatt fra tidligere møter. I anledning av at rådet har fått tre nye medlemmer, var det lagt opp til en uformell diskusjon rundt rådets oppgaver, med utgangspunkt i "Håndbok for Kulturminnerådet" og "Strategi for kulturminnevern 2012-2015". Det var enighet om at oppgavene er mange, og at det er viktig å prioritere hvilke felt det er aller viktigst å gjøre en innsats på. Åmund orienterte om stedsutviklingsarbeidet i Skotselv de siste årene, der det har vært mye fokus på lokalhistorie, og særlig industrihistorien rundt Hassel jernverk, med medlemskap i ”Ring of Iron Cities”. En har nå startet med registrering av Bakke Bygdeminnelags samling, og et oppsetting av et ”Jernverksteater” er under planlegging. Grendeutvalget og Düvelgårdens Venner ønsker også å bygge opp en lokal utstilling av Hasselovner.

 

10. Årsplan 2012

Det ble bestemt at forslaget til årsplan sendes ut på nytt og gjennomgås på neste møte.

 

11. Vestfossen kapell

I forbindelse med avvigsling og salg av kapellet har det oppstått en diskusjon om hvorvidt klokketårnet bør fjernes eller bevares. Kulturminnerådet fått en henvendelse fra publikum og blitt bedt om å uttale seg i saken. Jørn Jensen i Kulturvernavdelingen i fylket har kommet med følgende uttalelse:

Kapellet har uten tvil verneverdi, med kriteriene symbolverdi og identitetsverdi, sammen med kulturhistorisk verdi og (i noe mindre grad) arkitektonisk verdi. Tårnet er en viktig del av helheten, og antakelig det som identifiserer huset som et kapell for de aller fleste i Vestfossen i dag. En tilbakeføring kan i en del tilfeller være interessant, slik er det ikke her. Trolig ble takvinkelen endra (gjort brattere) samtidig med at tårnet ble bygd, en "korrekt" tilbakeføring måtte også medført endring av takvinkel, vinduer og riving av tilbygg, noe som av flere grunner må være helt uaktuelt. Så vidt jeg veit er andre kirker avvigsla og har fått ny bruk uten at tårnet måtte rives.

Kulturminnerådet var enig i denne vurderingen, men synes samtidig at menighetsrådets ønske om å fjerne tårnet bør veie tungt. Imidlertid er det eventuelt mulig å fjerne tårnet ved en seinere anledning, mens en riving vil bli et permanent inngrep. Rådet vedtok derfor enstemmig å støtte uttalelsen fra Jørn Jensen. Menighetsrådet og den potensielle kjøperen gjøres kjent med dette synet.