Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Kulturvern 
Her finner du linker til en del sentrale institusjoner, både offentlige og private, som arbeider med og for kulturvern, og da særlig vern av faste fysiske kulturminner - som fornminner, bygninger og teknisk-industrielle kulturminner.
Riksantikvaren (RA): Aktuell informasjon om Riksantikvaren og norsk kulturminnepolitikk, norsk og internasjonalkt kulturminnevern, publikasjoner med mer. Dessuten informasjon og fotografier fra en del utvalgte kulturminner.
Fortidsminneforeningen: Informasjon om foreningens arbeid for kulturminnevern, samt opplysninger og bilder om hver enkelt av de kulturminnene som foreningen eier. Dessuten oversikt ogver publikasjoner og mulighet for å bestille disse, samt linker til internasjonale kulturvernorganisasjoner.
Stiftelsen Norsk Kulturarv: Informasjon om organisasjonens arbeid for kulturminnevern, prosjekter og utdeling av prosjektmidler og tildeling av Olavsrosa. Informasjon om Senter for Bygdekultur.
Norsk Kulturvernforbund: Paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider for kulturvern. Nettsted med nyheter om kulturvern og "Kulturminnedagen", som forbundet står bak. Linker til medlemsorganisasjonene og til en lang rekke interessante nettsteder.

Norsk Institutt for Skog og Landskap: Nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, underlagt Landbruksdepartementet. E tablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Nettsidene inneholder informasjon om instituttets arbeid, samt resultater av arbeidet, inkludert statistikk og arealkart.

Norsk Institutt for by-og regionsforskning (NIBR): Uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap til nytte for beslutningstakere og samfunnsborgere. Egne nettsteder for stedsforskning og tettstedsforskning

Stiftelsen for kulturminneforskning (NIKU): Informasjon om stiftelsen, som er et kompetansesenter for kulturminneforskning og blant annet utfører registrering av kulturminner og utarbeider rapporter i forbindelse med ulike typer inngrep i kulturlandskapet. Det er også lagt ut databaser, blant annet "Fornminneregisteret" med oversikt over alle automatisk fredede kulturminner, samt en database over bergkunst.