Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Arkivmateriale
Felleskatalogen for Arkivverket : Inneholder en oversikt over kataloger for arkivsaker som oppbevares ved Riksarkivet og Statsarkivene. Statsarkivett i Kongsberg har, som det første i landet, lagt ut samtlige kataloger i Felleskatalogen. Det er mulig å søke etter ulike arkivkategorier, geografiske områder og tidsperioder.
Samkatalogen for privatarkiver: Inneholder en oversikt over privatarkiver som oppbevares både av Arkivverket og andre institusjoner, som museer og lokalhistoriske arkiver. Mange arkivinstitusjoner har imidlertid ikke registrert sitt materiale i samkatalogen. Også her finnes det muligheter for å søke på arkivskaper, emne, geografisk plassering m.m.
Digitalarkivet: Inneholder digitalisert arkivmateriale fra Arkivverket. Samtlige kirkebøker i landet er skannet og lagt ut som bilder, mens digitalisering av tinglyst materiale fra sorenskriveriene (pantebøker og panteregistere) pågår. Dessuten er folketellingene fra 1801, 1865 og 1900 transkribert og gjort søkbare på person-og stedsnavn. Det samme er tilfelle med materiale som er lagt ut av Historielag og privatpersoner i "Digitalpensjonatet". Her finnes for eksempel skattelister, militære ruller, kirkebøker, emigranter, skifteregister, branntakstprotokoller, borgerbrev m.m. Eiker Arkiv har laget en egen oversikt over digitalt arkivmateriale fra Eiker.
Dokumentasjonsprosjektet: Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø, som ble avsluttet i 1997. Formålet var å gjøre universitetenes samlinger om norsk språk og kultur tilgjengelig ved hjelp av moderne datateknikk. Dette er en link til prosjektets startside, mens du finner linker til de aktuelle kildene under Eiker Arkivs oversikt over "kilder på nettet".
Diplomatarium Norvegicum: Gamle norske diplomer fra tiden fram til Reformasjonen (1536). Materialet er søkbart på gårdsnavn via Olyf Ryghs norske gårdsnavn.
Norske Gårdsnavn (O.Rygh) : Oluf Ryghs hovedverk om gårdsnavn i Norge, ordnet geografisk etter fylke, herred og matrikkelnummer. Inneholder kildehenvisninger og forklaring av navnenes opprinnelse. Det er linker til kildene i "Diplomatarium Norvegicum".
Matrikkelutkastet 1950 : En oversikt over fast eiendom i Norge i året 1950, ordnet for hjver kommune etter gårds-og bruksnummer.  
Registreringssentral for historiske data (RHD): Offisiell hjemmeside for Registreringssentral for Historiske Data ved Universitetet i Tromsø, med generell og aktuell infromasjon. Oversikt over folketellinger, kirkebøker og skifteprotokoller som er digitalisert i regi av RHD. Gårdsmatrikkelen for Eiker fra 1886 er nå lagt ut, og det samme er skifteregistere for Drammen 1848-52 og 1852-63. Det finnes også en base der en kan søke etter artikler i tidsskriftene Heimen, Historisk tidsskrift og HIFO-nytt. 
Tingbokprosjektet : Transkripsjoner av saker fra tingbøker fra 1600-tallet i en del utvalgte områder, deriblant Bragernes. Inneholder foreløpig ikke noe matriale fra Eiker.
  Bygningsskatt for Eiker 1593: Bygningsskatten for Akershus len i 1593, transkribert av Jan Fredrik Lysaker Engedahl.

Statistiksk Sentralbyrå: Statistisk Sentralbyrås sider med blant annet lokal statistikk for fylker og kommuner. For hver av Eikerkommunene finnes en del nøkkeltall for folketall, barnehaver, utdanning, arbeidsliv, helsesektor og kommuneøkonomi. Dessuten finnes det egne sider med historisk statistikk.