Aktuelle linker
LANDSDEKKENDE INSTITUSJONER:
  ABM-sektoren
  Kultur-og lokalhistorie
  Kulturvern

LOKALSTOFF:
  Kommuner
  Museer
  Skoler
  Reiseliv
  Lokalhistorisk stoff

 

KILDESTOFF:
  Arkivmateriale
  Fotografier
  Kart
  Lyd/film/video
  Gjenstander/nettutstillinger
  Faste kulturminner
  Slektsgranskning
  Diskusjonsgrupper
     
Faste kulturminner  
 
Fornminneregisteret er en database over automatisk fredede kulturminner i Norge (det vil si kulturminner fra før reformasjonen, 1536) som administreres av Riksantikvaren. Det må søkes om å få tilgang til denne basen.
Bergkunstdatabasen er Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) sin database over bergkunst. Bruk av basen krever registrering og installering av spesiell programvare.
Arkeoland er et digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi som administreres fra Universitetet i Bergen. Her finnes databaser over både løse og faste kulturminner, arkeologisk litteratur og andre ressurser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetsmuseene i Norge og blir dermed et nasjonalt nettsted for arkeologi.
Askeladden er Riksantikvarens database over fredede kulturminner, både de som er automatisk fredet (eldre enn 1536) og vedtaksfredede. Det må søkes om å få tilgang til denne basen.